Stately Lady Hollyhocks

Oil on Canvas 30 x 20"

Ref: 9812